Huoltohallin ohjeet

HUOLTOHALLIN SÄÄNNÖT
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 9.5.2022

1. TARKOITUS JA VUOKRAUSPERIAATTEET
Huoltohalli on tarkoitettu seuran ja seuran jäsenistön veneiden erilaisiin huolto- ja kunnostustöihin.
Vuokran suuruuden päättää vuosittain seuran hallitus. Seuran omat veneet ovat vapaita vuokrasta. Yksityisiltä vuokra peritään, vaikka ne jakaisivat hallin seuran omien veneiden kanssa.
Pienin erikseen vuokrattava tila on puoli hallia. Huoltohalli voidaan varata enintään kahden viikon ajaksi, jos varaus ajoittuu syyskuu-marraskuu tai maaliskuu-toukokuu väliselle ajalle. Varausta voidaan jatkaa viikko kerrallaan, jos muita varauksia ei ole jonossa. Muina ajankohtina varauksen voi tehdä kuukaudeksi kerrallaan.
Varaus tehdään seuran nettisivuilla olevan varauskalenterin kautta.

2. VARAUS JA KÄYTTÖ
Vuokrausta varattaessa täytetään aina sopimus. Sopimuksessa määritellään sitova vuokra-aika, vuokra ja vastuuhenkilö. Huoltohallin varauksen yhteydessä maksetaan seuralle panttimaksu 100€, joka palautetaan varauksen päätyttyä. Jos vuokraus perutaan, varausmaksua ei palauteta.

Sovittua aikaa ei saa ylittää. Veneet, joista ei ole tehty sopimusta etukäteen, siirretään ulos hallista. Siirtokulut veloitetaan veneen omistajalta. Seura ei vastaa ulos siirrettyjen veneiden  peittämisestä tms. telakointiin liittyvistä asioista.

3. HALLIN KÄYTTÄJÄN VASTUU
Tilan ollessa jaettuna useamman käyttäjän kesken he itse vastaavat veneiden siirrosta ym. käytännön asioista.
Tilat ja työpöydät on pidettävä siistinä huomioiden muut käyttäjät.
Pienimuotoisia töitä (esim. hionta/maalaus, osan korjaus ym.) tehtäessä riittää, että huoltohallin käytöstä tiedotetaan satamakapteenille, Jänissaaren isännöijälle tai toimistoon. Jos halli on varattu, pitää pienimuotoisten töiden tekemisestä sopia varaajan kanssa, jotta ei aiheuteta haittaa toisen työlle.
Viimeisenä poistuva on velvollinen huolehtimaan valoista ja ovien lukituksesta. Avaimia ei saa luovuttaa ulkopuolisille.

4. VUOKRAAJAN VASTUU VUOKRA-AJAN LOPUSSA
Vuokraaja huolehtii varauksen päättyessä hallin siivouksesta ja järjestää tavarat paikoilleen. Siivouksen yhteydessä mahdollisesti syntyneet jätteet pitää hoitaa asianmukaisesti niille tarkoitetuille keräyspaikoille (ks. ympäristöohje). Kun halli on siivottu, palautetaan panttimaksu vuokraajalle. Jos siivouksessa tai muissa edellä mainituissa asioissa on puutteita, voi seura pidättää varausmaksun tai osan siitä. Ohjeiden vastaisesta toiminnasta aiheutuneesta haitasta seura voi periä myös aiheutuneet kulut osittain tai kokonaisuudessaan.

5. TURVALLISUUS
Hallissa työskennellessä on huomioitava paloturvallisuusmääräykset. Veneen ollessa huoltohallissa veneestä pitää poistaa kaasupullot ja mahdolliset polttoainekanisterit paloturvallisuuden vuoksi. Niitä varten on saareen varattu omat säilytyspaikat.
Tulitöiden tekeminen ja tupakointi on huoltohallissa kielletty.
Laitteeseen kiinnitettyä suojalaitetta ei saa irrottaa. Jos havaitset laitteessa vian, kiinnitä laitteeseen viasta kertova lappu ja ilmoita asiasta satamakapteenille, isännöitsijälle tai toimistoon. Viallista laitetta ei saa käyttää. Hallissa olevia sähkö- ja muita työkaluja käyttää jokainen omalla vastuullaan. Seuran vakuutukset eivät korvaa tapaturmia.

6. SÄÄNTÖMUUTOKSET
Sääntöjä täydentää tai muuttaa Näsijärven Purjehdusseuran hallitus.

7. MUU OHJEISTUS
Huoltohallissa on joitakin yhteiskäyttöön tarkoitettuja koneita ja laitteita. Huolto- ja kunnostustyöt tehdään kuitenkin pääasiassa omilla laitteilla.

Huoltohalli ei ole tarkoitettu tavaroiden varastointiin. Oman varauksen ajaksi huoltohallissa voi säilyttää tarpeellista välineistöä järjestyksestä huolehtien. Pienimuotoisia töitä, esimerkiksi maalausta tehtäessä, tavarat voivat olla hallissa lyhyen ajan niin, että ne ovat siistissä järjestyksessä rajatulla alueella. Tavaroihin pitää merkitä omistajan yhteystiedot.

Veneen vetäminen huoltohalliin
Huoltohallin peräseinällä on lattiaan kiinnitetty talja, jonka avulla veneen voi vetää kuljetusalustalla halliin.

Hiontatyöt
Hallissa tehtäviä hiontatöitä saa tehdä ainoastaan pölynkeräysjärjestelmällä varustetulla hiomakoneella. Tähän tarkoitukseen seura on hankkinut huoltohalliin MIRKA epäkeskohiomakoneen ja siihen tarkoitetun imurin. Hiomakone on tarkoitettu kevyisiin hiontatöihin. Koneella voi hioa ja poistaa veneen pohjan maaleja, kunhan siinä käytetään asianmukaisia hiontapyöröjä. Kone ei ole tarkoitettu pohjan hiontaan lasikuidulle.

Hiomakonetta käytettäessä huoltohallissa pitää kone olla yhdistettynä imuriin. Hiomakoneessa pitää käyttää hiomapyöröjä, jotka mahdollistavat pölyn keräämisen hiottaessa. Laite puhdistetaan käytön jälkeen ja pölypussi vaihdetaan tarvittaessa. Laitetta säilytetään huoltohallissa.

Vannesaha
Vannesahaa käytettäessä pitää aina huolehtia siitä, että sahaan liitetty puruimuri on päällä.

Maalaustyöt
Ruiskumaalaus on huoltohallissa kielletty. Maalaus ym. töissä syntyvät jätteet pitää hävittää asiallisesti. Mitään kemikaaleja ei saa kaataa viemäriin.

Näsijärven Purjehdusseura ry hallitus