Ympäristöohje jäsenistölle

NÄSIJÄRVEN PURJEHDUSSEURA ry

Näihin ohjeisiin on koottu ne olennaisimmat asiat, joista huolehtimalla aiheutamme mahdollisimman vähän vaurioita ja haittaa ympäristölle, jonka kunnosta jokainen meistä aidosti on huolissaan. Lisäksi meitä sitoo Tampereen kaupungin antamat ohjeet ja määräykset. Ne edelleen perustuvat valtakunnalliseen ympäristönsuojelulakiin.

Toimintamme aiheuttamista ympäristövaikutuksista on tarkastelun kohteena

 • Kotisatamamme Jänissaari
 • Liikkuminen vesillä
 • Toimintamme retkisaarissa ja muissa käyntisatamissa

JÄNISSAARI

Seuramme kotisatamaa Jänissaarta sitoo Tampereen kaupungin satamajärjestys. Sen VI:ssa luvussa annetaan varsin suppeasti ympäristöohjeita. Keskeinen sisältö pykälissä 22 – 25 on määräys, jolla kaikenlainen likaaminen, roskaaminen ja tarpeeton melu kielletään. Tästä toiminnasta on vastuussa aluksen päällikkö. Jos tätä taustaa vasten pohditaan vastuukysymyksiä määräysten laiminlyönneistä ja niistä aiheutuvia korvausvelvollisuuksia on tulkinta yksiselitteinen. Vastuu on veneen päälliköllä, useimmiten sen rekisteriin merkityllä omistajalla.

Näsijärven purjehdusseura r.y on varustanut Jänissaaren esimerkillisen hyvin erilaisten jätteiden käsittelyyn ja vastaan ottoon. Aitaus, jossa on merkityt astiat eri jätteille, sijaitsee seurapaviljongin eteläpuolella. Aitauksessa on astiat

 • maalijätteille
 • akuille
 • paristoille
 • pienmetallille
 • nestemäisille jätteille kuten moottoriöljyt, polttoaineet, pakkasnesteet
 • öljyn- ja polttoaineiden suodattimille, imeytysmatoille ja -trasseleille (kiinteät öljyjätteet)
 • sekajätteille
 • kartongille
 • paperille
 • biojätteelle

Nestemäisiä jätteitä varten katoksessa on kaksi 200 litran tynnyriä. Ne on varattu vain JÄTEÖLJYN vastaanottoon. Polttoaineet, pakkasnesteet ja niiden vesiseokset pakataan suljettuihin muovikanistereihin joiden sisältö merkitään tussilla.  Kanisterit sijoitetaan omaan avoimeen konttiin katoksessa.
Pilssivedet voidaan imeä Särkänniemen/Mustalahden polttoaineiden tankkausasemalla septitankin imutyhjennyksen vieressä olevalla ohuemmalla letkulla.
Jänissaarta vastapäätä olevaan septitankin imutyhjennyspisteeseen ei saa imaista pilssivesiä (esisuodatus puuttuu).

Liuottimet, ohenteet ja kovetteet maalijätteisiin suljettuun astiaan pakattuna.

Kiinteitä öljyisiä jätteitä (tyhjäksi valutetut öljy- ja polttoainesuodattimet, imeytysaineet, pyyhkeet) varten on oma pienempi nimetty vastaanottoastia.

Ympäristövaikutusten kannalta toimintamme Jänissaaressa veneitä kunnostettaessa on merkittävin kuormittaja.
Erityisesti veneiden pesut ja pohjan kunnostus aiheuttavat päästöjä, jotka meidän pitää tiedostaa ja minimoida.
Tarkasteltaessa yllä mainittuja toimia veneiden ollessa telakoituina on Jänissaaressa telakointialueet eriarvoisessa asemassa. Meillä on alueita, joissa alustana on kestopäällyste ja alueita, joissa maaperään voi imeytyä erilaisia päästöjä.

Veneiden pesusta ja pohjan kunnostuksesta syntyviä päästöjä on käsitelty Tampereen kaupungin ympäristösuojelumääräyksissä toisen luvun pykälässä 9.

1. Veneiden pesu

 • Hiilivetyliuottimia sisältäviä pesuaineita ei saa käyttää niin, että niistä syntyvä päästö valuu maaperään tai vesistöön. Liuottimia voidaan käyttää vesipesun jälkeen. Trasselit ja rätit on vietävä ”kiinteille öljyjätteille” tarkoitettuun jätesäiliöön.
 • Veneiden pesuun tarkoitettuja pesuaineita voidaan käyttää telakoituna olevien veneiden pesuun edellyttäen, että valumavesi imeytyy maaperään. Ongelmana ovat asfaltoidulle alueelle telakoidut veneet. Niiltä alueilta pesuvedet valuvat suoraan järveen. Nämä veneet pestään pelkällä vedellä ja tahrat poistetaan kuivapesuna liuottimilla.
 • Pestäessä venettä pesuaineilla on syytä välttää fosfaatteja sisältäviä pesuaineita. Fosfaattia korvaavalla zeoliitilla ei ole vesistövaikutuksia. Klooripitoisia valkaisuaineita sisältäviä tuotteita ei pidä käyttää, sillä niistä muodostuu ympäristössä haitallisia klooriyhdisteitä. Pahimmat pesuaineiden synteettiset ionittomat tensidit on jo kielletty koko EU:n tasolla.Joutsenmerkki on hyvä kriteeri valittaessa ympäristönäkökohtia huomioonottavaa pesu- ja puhdistusainetta. Auton- ja veneenhoitotuotteille on olemassa yhteiset kriteerit. Netistä on löydettävissä joutsenmerkin saaneita tuotteita. Biologisesti nopeasti hajoavia pesuaineita voidaan pakottavissa tilanteissa käyttää.
 • Vesillä olevaa venettä ei saa pestä millään pesuaineilla. Pelkkä vesipesu pitää riittää!

2. Pohjan kunnostus

 • Jos vanha maali pitää poistaa, on syntyvä jäte pystyttävä keräämään talteen. Jäte toimitetaan maalijätteille tarkoitettuun keräilyastiaan. Kemiallisessa menetelmässä vanha maali poistetaan kaapimalla. Mekaanista hiontaa käytettäessä on oltava laitteisto, joka imee hiontapölyn erilliseen keräilyastiaan. Astiasta jäte pakataan muovipussiin, joka toimitetaan maalijätteille varattuun astiaan jätepisteessä.
 • Teräsveneiden ja valurautakölien suihkupuhdistus on syytä tehdä / teettää alan ammattilaisella. Veneen omistaja on kuitenkin vastuussa syntyvän jätteen keräämisestä talteen. Jos työ teetetään ammattiliikkeellä on syytä sopia, että liike vie jätteet mennessään (ei seuran maalijätteisiin). On myös syytä harkita veneen siirtoa työn ajaksi maalaamoon, jossa samalla olosuhteet onnistuneelle pinnoittamiselle toteutuvat.
 • Sisävesillä ei ole perusteltua syytä käyttää veneen pohjassa myrkkymaaleja. Lasikuituveneiden vesieristys (osmoosiosuoja) hoidetaan menestyksellisesti teollisuuskäyttöön valmistetuilla 2 –komponenttisilla epoksimaaleilla.  Järjestelmä sopii myös teräsveneille. Kyseinen pintakäsittely on samalla ympäristöteko.

Varsinaisten venemaalien valmistusohjelmasta löytyy myös myrkyttömiä veneen pohjamaaleja.

3. Muut huoltotoimet

On luonnollista, että normaalit muut veneeseen tehtävät vuosihuollot tehdään ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla. Kaikki syntyvä jäte toimitetaan niille kuuluviin vastaanottopisteisiin:

 • jäteöljyt, polttoaineet, jäähdytysnesteet, ohenteet, liuottimet ja muut nestemäiset jätteet viedään ohjeiden mukaisiin vastaanottoastioihin. Tyhjentyneet astiat voidaan laittaa sekajätteisiin, metalliastiat metallijätteisiin.
 • tyhjäksi valutetut öljyn- ja polttoaineen suodattimet, öljyiset trasselit ja imeytysmatot kiinteiden öljyjätteiden astiaan. Tähän astiaan ei saa jättää nestemäisiä jätteitä sisältäviä pakkauksia!
 • käytöstä poistetut akut ja paristot
 • radioaktiivisia sensoreita sisältävät mittalaitteet ja niiden anturit palautetaan niitä myyviin liikkeisiin
 • kookkaampi metalliromu on syytä viedä itse niitä vastaan ottaviin keräilypisteisiin eikä jättää seuran jätekatokseen.

Tyhjät pullot, alumiinitölkit ja muu talousjäte suositellaan vietäväksi pois Jänissaaresta.

4. Veneiden tankkaus Jänissaaressa

Joudumme valitettavasti silloin tällöin tankkaamaan veneemme kanistereissa saareen tuotavalla polttoaineella. Kaikenlainen polttoaineiden varastointi veneiden lisäksi saaressa muualla kuin sitä varten varatussa polttoainekopissa on ehdottomasti kielletty.

Mikäli tankkauksen yhteydessä sattuu vahinko ja polttoainetta pääsee veteen, ei missään tapauksessa saa veteen ruiskutella pesuaineita kuten Fairya. Pesuaine vaikuttaa veden pintajännitykseen niin, että polttoaine muodostaa värittömiä pisaroita, jotka vajoavat järven pohjaan. Pohjalla polttoaine hajoaa todella hitaasti ja siirtyy mielellään pohjaeliöihin ja sieltä edelleen ravintoketjussa ylöspäin. Pieninä määrinä bensiini hajoaa veden pinnalta suhteellisen nopeasti. Dieselöljy haihtuu hitaammin, mutta haihtuu kuitenkin. On vahinko päästää polttoainetta vesistöön. Vielä suurempi vahinko on yrittää peitellä sattunutta pesuaineiden avulla.

Jänissaari ja hallinnassamme oleva alue mantereella on kaupungin tarkkailun ja seurannan kohteena ympäristön laadun säilymiseksi vahingoittumattomana. Meillä jokaisella N:n jäsenellä on vastuu toimiemme vaikutuksesta ympäristöömme. Kyse on lopulta omista asenteistamme ja halustamme säilyttää luonto tilassa, joka tarjoaa myös tuleville sukupolville ainutlaatuiset mahdollisuudet nauttia puhtaasta luonnosta kaikissa sen olomuodoissa.
Toinen konkreettisempi motiivi huomioida luonnon säilyminen vahingoittumattomana on taloudellinen korvausvelvoite, johon sekä yhdistyksemme että sen yksittäiset jäsenet ovat vahingon sattuessa vastuussa. Poikkeuksetta kaikki korjaavat toimenpiteet, joihin ympäristövahingon sattuessa ryhdytään, ovat hinnaltaan merkittävää suuruusluokkaa. Sitä emme todellakaan halua kokea.

Ympäristöohjeen noudattamista Jänissaaressa valvoo Näsijärven purjehdusseuran hallitus.

ÄNNÄLÄISET VESILLÄ, RETKISAARISSA JA KÄYNTISATAMISSA

SPV:n veneilyryhmä on laatinut ansiokkaan listauksen toimenpiteistä, joita myös jokainen ännäläinen veneilijä voi toivon mukaan omassa liikkumisessaan vesillä noudattaa:

 • tyhjennä septitankki oikeaan paikkaan. Vastuullinen veneilijä tyhjentää aina käymäläjätesäiliönsä tyhjennyspisteissä eikä milloinkaan järveen.
 • vältä pesuaineiden joutumista veteen. Pese astiat ja itsesi fosfaattomilla pesuaineilla. Imeytä harmaat vedet maastoon. Ruoanjätteet eivät kuulu vesistöömme missään muodossa. Älä myöskään huuhtele itsestäsi pesuaineita järveen. Saunasta maaperään imeytetyt harmaat vedet hajoavat biologisesti ympäristöä kuormittamatta.
 • pese veneesi vesillä ollessasi pelkällä vedellä. Tee se riittävän usein, jotta kannelle kuivuneet epäpuhtaudet eivät ehdi pinttyä vaikeasti irtoaviksi tahroiksi.
 • jos liikut konevoimalla, käytä mahdollisimman uusia, ympäristöystävällisiä moottorimalleja. Vaikutat päästöihin myös järkevällä ajotyylillä. Tyhjäkäynti ja maksimi teholla ajaminen lisäävät ympäristöhaittoja.
 • noudata varovaisuutta polttoainetta tankatessasi. Harkitse ylitäytön eston hankkimista. Se on täyttöhelan alla sijaitseva laajennus, joka ottaa vastaan ylipursuavan polttoaineen ja palauttaa sen takaisin säiliöön.
 • vältä muovikasseja, ylipakattuja tuotteita ja kertakäyttöastioita. Lajittele jätteet. Pienellä vaivannäöllä ja kekseliäisyydellä jätteiden lajittelu voi toteutua veneessäkin.
 • älä jätä mitään tuottamaasi jätettä luontoon. Varsinkin seuramme retkisaaret on pidettävä puhtaina jäljistä, joita vierailustamme voisi jäädä.
 • kunnioita retkeilytukikohtiemme sääntöjä ja käyttäydy sekä luontoa että muita veneilijöitä kohtaan asiallisesti ja kunnioittavasti.
 • liiku vesillä luontoa säästäen. Tarpeeton ajelu ja erityisesti sen aiheuttama melu ja aallokko eivät kuulu hyvään veneilytapaan.

Potkurivirrat nostavat matalassa vedessä pohjan sedimenttejä, joka huonontaa veden laatua.

 • muista, että luonto on herkimmillään pilaantumaan juuri samaan aikaan, kun me olemme siellä eniten liikkeellä.
 • Ännän lippu veneesi perässä velvoittaa Sinua käyttäytymään vesillä esimerkkinä muille vesillä liikkujille.

Tämän ympäristöohjeen sisältöä täydennetään ja tarkennetaan sen mukaan miten Tampereen kaupungin asiaan liittyvät ohjeet edellyttävät tai yleinen ympäristölainsäädäntö niin velvoittaa.

Ympäristöohjeen ajanmukaisuudesta vastaa Näsijärven purjehdusseuran hallitus.
Ympäristöohje päivitetty 29.11.2023